Το παρόν αποτελεί συμφωνητικό κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 και αμφοτεροβαρή σύμβαση κατά τις έννοιες του Αστικού Κώδικα μεταξύ αφενός του Παναγιώτη Γουρνά, ελεύθερου επαγγελματία με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 135499516 της ΔΟΥ Χολαργού, Αριθμό ΓΕΜΗ 148707503000, Αριθμό Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος 0132999 – Αʼ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Αριθμό Αδείας Διδασκαλίας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 9224-6316-7696-1916 με έδρα στο Χολαργό Αττικής και στοιχεία επικοινωνίας όπως επικαιροποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα, εφεξής αποκαλούμενος χάριν συντομίας «ο συνεργάτης» και αφετέρου:

(α) κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιώτη ή επαγγελματία, ο οποίος δρα είτε για λογαριασμό του είτε για άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα εκπροσώπησης, ο οποίος έλαβε προσφορά παροχής υπηρεσιών από το συνεργάτη και την αποδέχθηκε είτε υπογράφοντάς την εντύπως ή/και ψηφιακά, είτε απαντώντας θετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφεξής αποκαλούμενος χάριν συντομίας «ο πελάτης»,

(β) κάθε φυσικού προσώπου που με οποιαδήποτε ιδιότητά του πλοηγείται στην ιστοσελίδα www.pgournas.gr και σε όλες τις υποσελίδες της, ιδιοκτησίας του συνεργάτη, εφεξής αποκαλούμενος χάριν συντομίας «ο επισκέπτης»,

(γ) κάθε φυσικού προσώπου που με οποιαδήποτε ιδιότητά του εγγράφεται στη λίστα συνδρομητών του συνεργάτη (newsletter), εφεξής αποκαλούμενος «ο συνδρομητής» και

(δ) κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιώτη ή επαγγελματία, ο οποίος δρα είτε για λογαριασμό του είτε για άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα εκπροσώπησης, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ή/και αγαθά ή/και εμπορεύματα, ανεξάρτητα από τον τόπο της φορολογικής του έδρας, με τον οποίο ο συνεργάτης έχει προβεί σε οποιουδήποτε είδους συνεργασία και δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες, εφεξής αποκαλούμενος χάριν συντομίας «ο προμηθευτής».

Η ιδιότητα του πελάτη ή/και του προμηθευτή συνεπάγεται αυτοδικαίως την απόκτηση της ιδιότητας του επισκέπτη και του συνδρομητή, ενώ η ιδιότητα του επισκέπτη ή του συνδρομητή δεν οδηγεί απαραιτήτως στην απόκτηση μίας εκ των υπολοίπων.

Άρθρο 1ο: Προοίμιο & Ορισμοί

1.1. Ο συνεργάτης δραστηριοποιείται στον εκπαιδευτικό κλάδο εν γένει, όπως αυτός απεικονίζεται στο μητρώο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας με τους σχετικούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας ή/και στον τιμοκατάλογό του (εφεξής αποκαλούμενοι για λόγους συντομίας «οι υπηρεσίες»). Οι υπηρεσίες μπορούν να αυξάνονται μονομερώς από τον συνεργάτη χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση προς τους πελάτες, τους επισκέπτες και τους συνδρομητές.

1.2. Ρητά συμφωνείται και καθίσταται σαφές ότι με την αποδοχή του παρόντος, οι αντισυμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση παροχής εξαρτημένων υπηρεσιών ή σχέση εργασίας με δεσμούς εξάρτησης, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν, εφεξής αποκαλούμενη χάριν συντομίας «η συνεργασία».

1.3. Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για τις ανάγκες της συνεργασίας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο προσφέρει η τεχνολογία, κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές διευθύνσεις που διαθέτουν ήδη ή και άλλες που ενδεχομένως αποκτήσουν στο μέλλον, αλλά και μέσω άλλων εφαρμογών, ιστοσελίδων και εργαλείων που επιτρέπουν την λεπτομερή καταγραφή, αποθήκευση και αρχειοθέτηση της επικοινωνίας. Η όποια αναφορά γίνεται στο παρόν σε «έγγραφη» ή/και «γραπτή» ενημέρωση ή/και επικοινωνία νοείται ότι συντελείται με τον αυτό τρόπο. Επικοινωνία που λαμβάνει χώρα με οποιοδήποτε άλλο μέσο δεν εντάσσεται στα πλαίσια του παρόντος και πάντως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο καμίας πράξης. Η επικοινωνία μπορεί να διενεργείται μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μόνο εντός του ωραρίου που αναγράφεται στην ιστοσελίδα του, εξαιρουμένων των επισήμων και σχολικών αργιών (βλέπε Παράρτημα ΙΙ), καθώς και έκτακτων περιστάσεων, όπως αυτές θα αναρτώνται σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας.

1.4. Η επικοινωνία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μπορεί να διενεργείται είτε στην ελληνική είτε την αγγλική γλώσσα. Το αυτό ισχύει και για όλα τα έγγραφα που παράγονται, συντάσσονται και εν γένει ανταλλάσσονται (φορολογικά στοιχεία ή/και παραστατικά, προσφορές, συμφωνητικά και οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι απαραίτητο για τη συνεργασία), χωρίς να μπορεί να ορισθεί κάποιο έγγραφο ή στοιχείο ανώτερο ή ισχυρότερο του άλλου με μόνο κριτήριο τη γλώσσα σύνταξης.

1.5. Οι υποκαταστάσεις του παρόντος μπορούν να τροποποιούνται λεκτικά καθ’ όλη τη διάρκειά του για λόγους γραμματικής και συντακτικού, χωρίς να αλλοιώνεται η βαθύτερη έννοια και ουσία τους.

Ενότητα Α: Συνεργασία με Πελάτες

Άρθρο 2ο: Χαρακτηριστικά Συνεργασίας με Πελάτες

2.1. Η συνεργασία συντελείται με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσίων και συγκεκριμένα ως προς την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

Επίσης, ο συνεργάτης δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής συμβουλευτικής, διαχείρισης πληρωμών, προετοιμασίας, επιμέλειας, μετάφρασης ή/και σύνταξης εγγράφων, αναφορών, παρουσιάσεων και γενικώς οποιασδήποτε μορφής σχετικού υλικού, την προσέλκυση νέων πελατών ή/και συνεργατών και γενικώς την ανάπτυξη του πωλησιακού εύρους, καθώς και όποια άλλη υπηρεσία ο συνεργάτης αποφασίσει να εντάξει στον τιμοκατάλογό του και γνωστοποιήσει στο μητρώο της οικείας του Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, για λογαριασμό του πελάτη και του πελατολογίου του.

Ρητά διευκρινίζεται πως ο συνεργάτης δεν παρέχει κανενός είδους υπηρεσίες πληρωμών ή διαχείρισης κεφαλαίων, πιστώσεων ή/και δανείων, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για την προέλευση των κεφαλαίων των πελατών και η μόνη υπηρεσία που δύναται να παράσχει είναι η απλή εκτέλεση πληρωμών, χρησιμοποιώντας ίδια μέσα του πελάτη (ενδεικτικά usernames, passwords, αριθμούς καρτών και άλλα).

2.2. Η συνεργασία άρχεται από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς από τον πελάτη, αποδεικνυόμενη από την σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία που επιβεβαιώνει την αποδοχή αυτή, και διαρκεί επ’ αόριστον, εκτός αν λυθεί πρόωρα μέσω των από 5.1 προβλεπομένων τρόπων λύσης.

2.3. Για την παροχή των υπηρεσιών, ο πελάτης θα καταβάλλει τις τιμές που αναγράφονται στην προσφορά που του έχει αποσταλεί (εφεξής «η αμοιβή») και ισχύουν τα εξής:

2.3.1. Η συχνότητα καταβολής της αμοιβής είναι μηνιαία, εκτός αν ορίζεται άλλως από την προσφορά.

2.3.2. Στην περίπτωση που έχουν συμφωνηθεί μηνιαίες αμοιβές για υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τις καταγραφόμενες ώρες, ο συνεργάτης δικαιούται να εκδίδει το σχετικό φορολογικό παραστατικό το νωρίτερο κατά την τελευταία Παρασκευή του εκάστοτε μήνα.

2.3.3. Για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται με ωριαία χρέωση, συμφωνείται αφενός πως ως μονάδα μέτρησης νοείται η ακαδημαϊκή ώρα (ήτοι σαράντα πέντε λεπτά), αφετέρου πως η αμοιβή θα καταβάλλεται ακόμα και στην περίπτωση που κάποια ώρα μαθήματος δεν πραγματοποιηθεί με ευθύνη του πελάτη και εφόσον δεν έχει υπάρξη πρότερη ενημέρωση κατά τις τελευταίες σαράντα οκτώ (48) ώρες. Επιπροσθέτως, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης δύνανται να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, ανάλογα με το επίπεδο των μαθημάτων, τον τόπο διεξαγωγής τους, την εντατικότητα που ενδεχομένως απαιτηθεί από τον πελάτη και άλλες ιδιαιτερότητες, όπως αυτές θα αναγράφονται στη σχετική προσφορά.

2.3.4. Ο συνεργάτης δικαιούται, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη προς τούτο, να χορηγήσει ειδική έκπτωση για την παροχή των υπηρεσιών του σε κάποιον πελάτη. Για την απόδειξη αυτής της ανάγκης, ο συνεργάτης δικαιούται να αιτηθεί επιπλέον δικαιολογητικά (ενδεικτικά: εκκαθαριστικά σημειώματα, δηλώσεις φορολογικής φύσεως σε βάθος πενταετίας και άλλα). Η έκπτωση αυτή θα επαναξιολογείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και θα άρεται σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση του πελάτη έχει βελτιωθεί στο ενδιάμεσο. Επιπλέον, ο συνεργάτης δικαιούται να χορηγήσει εκπτώσεις για προωθητικούς λόγους, οι οποίες επίσης θα κρίνονται εφόσον πληρούνται κριτήρια (για παράδειγμα, προπληρωμή μαθημάτων, πολλαπλοί μαθητές από την ίδια οικογένεια και άλλα).

2.4. Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας, κάποιες από τις υπηρεσίες του συνεργάτη ενδέχεται να εμπίπτουν στις διατάξεις των νόμων περί παρακράτησης φόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να παρακρατά τον σχετικό φόρο (όπως αυτός θα απεικονίζεται στα από 3.4 εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία) από την τελική αμοιβή του συνεργάτη, να τον βεβαιώνει στο όνομά του στην οικεία του δημόσια οικονομική υπηρεσία με τους τρόπους που προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία και να τον αποδίδει στο δημόσιο κατά τις προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες, φέρων αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη απόδοσή του. Σε περίπτωση που η βεβαίωση αυτή του φόρου δεν γίνει εντός της χρήσης που αφορά και συνεπώς δεν ακολουθήσει ούτε η σχετική απόδοσή του, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει ακέραιο το ποσό στον συνεργάτη μέσω εγχρήματης συναλλαγής.

2.5. Η καταβολή των οφειλών του πελάτη προς τον συνεργάτη θα γίνεται μέσω των νομίμων και επιτρεπόμενων μέσων, ήτοι μετρητοίς (εφόσον δεν ξεπερνά το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο), μέσω τραπεζικών καρτών, μέσω εμβασμάτων ή/και τραπεζικών μεταφορών ή/και μέσω άλλων υπηρεσιών πληρωμών, όπως αυτά αναγράφονται στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει ο συνεργάτης και στην ιστοσελίδα www.pgournas.gr/payment. Ρητά συμφωνείται πως δε θα λαμβάνει χώρα καμία συναλλαγή μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μέσω τραπεζικών επιταγών ή άλλου είδους υποκατάστατου χρήματος.

2.6. Η συνεργασία των αντισυμβαλλομένων, εφόσον διαρκέσει περισσότερο από ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, θα αξιολογείται άπαξ ετησίως και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, με τιμολογιακή ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου του αυτού έτους. Κατά την αξιολόγηση αυτή, θα αναθεωρούνται οι εμπορικοί όροι της συνεργασίας, ήτοι η συμφωνηθείσα αμοιβή και οι ισχύουσες τιμές που θα λαμβάνει ο πελάτης, αλλά και η εκάστοτε στοχοθεσία.

Άρθρο 3ο: Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Συνεργάτη έναντι Πελατών

3.1. Ο συνεργάτης υποχρεούται να είναι τυπικός στην παροχή των υπηρεσιών του, να συμβαδίζει με τις τρέχουσες εξελίξεις των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται, να τηρεί τις επιστημονικές αρχές που διέπουν το επάγγελμά του, καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας και τη νομοθεσία που ενδεχομένως διέπει κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Με την αποδοχή του παρόντος, ο συνεργάτης συναινεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τον πελάτη για τους σκοπούς της συνεργασίας και δηλώνει πως τελεί σε συμφωνία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.2. Ο συνεργάτης διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται όπως επιθυμεί τον χρόνο του και να προτείνει αλλαγές (προσθήκες ή/και αφαιρέσεις ωρών) στο πρόγραμμα. Δικαιούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του είτε από την έδρα του (εξ αποστάσεως εκπαίδευση), είτε από την έδρα του πελάτη με φυσική παρουσία, εφόσον έχει ενημερώσει προηγουμένως τον πελάτη.

3.3. Ο συνεργάτης δεν υποχρεούται να αποζημιώνει τον πελάτη για κανέναν λόγο, ακόμα και αν αυτός αποτύχει σε τυχόν εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας, καθώς η τελική αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εναπόκειται στον πελάτη (μαθητή).

3.4. Ο συνεργάτης υποχρεούται να εκδίδει τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού μήνα ή/και άλλης τιμολογιακής περιόδου ή/και με το πέρας μεμονωμένων έργων. Η τιμολόγηση αυτή θα γίνεται με βάση τις προσφορές που έχει στείλει ο συνεργάτης στον πελάτη και τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό του, όπως θα αναθεωρούνται ετησίως. Ο συνεργάτης δικαιούται επίσης να αποστέλλει τακτικές υπενθυμίσεις εξόφλησης προς τον πελάτη, εφόσον πλησιάζουν ή/και έχουν παρέλθει οι ημερομηνίες εξόφλησης.

3.5. Ο συνεργάτης δικαιούται να επιβαρύνει τον πελάτη, είτε εκδίδοντας σχετικά εξοδολόγια ή/και νέα φορολογικά στοιχεία, είτε τροποποιώντας κατάλληλα την αμοιβή του, με:

3.5.1. οδοιπορικά έξοδα ή/και έξοδα κίνησης στα οποία ενδέχεται να προβεί για την αιτούμενη ταχύτερη από το σύνηθες εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται, όπως αυτή θα αποδεικνύεται από την γραπτή επικοινωνία και τα παραστατικά που θα προσκομίζει ο συνεργάτης,

3.5.2. έξοδα κίνησης, σίτισης, μεταφοράς και διαμονής που ήθελε καταστούν αναγκαία για την εκτέλεση καθηκόντων εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάθεσης και περάτωσής τους, αποδεικνυόμενα από τα σχετικά παραστατικά – ελλείψει αυτών, τα έξοδα κίνησης με ιδιόκτητο όχημα θα υπολογίζονται ως το γινόμενο της χιλιομετρικής απόστασης με δέκα λεπτά του ευρώ (0,10€) ανά χιλιόμετρο και

3.5.3. κεφαλαιοποιήσιμους τόκους υπερημερίας για την καθυστερημένη εξόφληση των οφειλών του πελάτη, όπως αυτές θα έχουν καταστεί βεβαιωμένες και πληρωτέες με την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου, ίσους με 0,10% ανά ημερολογιακή ημέρα.

3.6. Ο συνεργάτης, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία που θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, προς όφελος οποιασδήποτε άλλης συνεργασίας του, παράλληλης ή μη, χωρίς να οφείλει τίμημα στον πελάτη.

3.7. Ο συνεργάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί οποιουδήποτε είδους ίδιο εξοπλισμό και πόρους επιθυμεί και έχει στη διάθεσή του, σε συνδυασμό με τα από 4.3 παρεχόμενα, για την ορθή τέλεση των καθηκόντων του, οφείλει δε να παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση των δεδομένων του πελάτη και να ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως τον πελάτη σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του παραβίαση απορρήτου από οποιονδήποτε τρίτο. Επιπροσθέτως, υποχρεούται να τηρεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων και των στοιχείων που διαχειρίζεται, εντύπων ή μη.

3.8. Ο συνεργάτης δικαιούται να διατηρεί ξεχωριστή επαγγελματική υπόσταση από τον πελάτη, χωρίς να είναι υπόχρεος σε γνωστοποιήσεις προς αυτόν. Επίσης, ο συνεργάτης υποχρεούται να μην προβαίνει σε επιθετική διαφήμιση εις βάρος του πελάτη.

Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Πελατών

4.1. Ο πελάτης υποχρεούται να αιτείται υπηρεσιών από τον συνεργάτη, εφόσον αυτές εμπίπτουν στις από 2.1 οριζόμενες υπηρεσίες και να αποδέχεται τις προτεινόμενες από τον συνεργάτη ενέργειες και πράξεις.

4.2. Ο πελάτης δικαιούται να αιτείται συγκεκριμένο χρονικό εύρος για την παροχή των υπηρεσίων, αλλά και να αποδέχεται τυχόν αντιπροτάσεις του συνεργάτη. Δικαιούται επίσης να αιτείται την ταχύτερη από το προβλεπόμενο περάτωση συγκεκριμένων έργων και υποχρεούται να αποδέχεται την ενδεχόμενη αυξημένη τιμολόγηση.

4.3. Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει όλα εκείνα τα στοιχεία, δεδομένα, πληροφορίες και εν γένει οτιδήποτε άλλο κρίνεται εκατέρωθεν και κοινώς αναγκαίο και κρίσιμο για την ορθή παροχή των υπηρεσιών, φέρων αποκλειστικώς την ευθύνη για την εγκυρότητα ή/και την ορθότητά τους.

4.4. Ο πελάτης υποχρεούται να τηρεί την κείμενη νομοθεσία ως προς τη λειτουργία του, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν γένει όλους τους νόμους, κανονισμούς, οδηγίες και εγκυκλίους που διέπουν το επάγγελμά του και την νομική και φορολογική του υπόσταση. Με την αποδοχή του παρόντος, ο πελάτης συναινεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων από το συνεργάτη για τους σκοπούς της συνεργασίας.

4.5. Ο πελάτης δικαιούται να αιτείται εκτίμηση του κόστους της παροχής των υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της τιμολογιακής περιόδου και υποχρεούται να εξοφλεί τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει ο συνεργάτης σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται σε αυτά. Η όποια καθυστέρηση στην εξόφληση των σχετικών στοιχείων πέραν της ημερομηνίας εξόφλησης επιφέρει κεφαλαιοποιήσιμους τόκους υπερημερίας στην συνολική αξία των ανεξόφλητων οφειλών, ίσους με 0,10% ανά ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του συνεργάτη και συναίνεση από αυτόν για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής.

4.6. Ο πελάτης δικαιούται να διατηρεί ξεχωριστή επαγγελματική υπόσταση από τον συνεργάτη, χωρίς να είναι υπόχρεος σε γνωστοποιήσεις προς αυτόν. Επίσης, ο πελάτης υποχρεούται να μην προβαίνει σε επιθετική διαφήμιση εις βάρος του συνεργάτη.

4.7. Ο πελάτης υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια ως προς την επιχειρησιακή στρατηγική, την οργάνωση, το πελατολόγιο, τον τιμοκατάλογο και εν γένει τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά του συνεργάτη, έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Ωστόσο, ο πελάτης δικαιούται να εμπλέκει στην συνεργασία οποιονδήποτε υπάλληλό του ή/και εξωτερικό συνεργάτη του, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν εξακολουθούν να βαρύνουν τον πελάτη.

Άρθρο 5ο: Λοιπές Διατάξεις Συνεργασίας με Πελάτες

5.1. Η λύση του παρόντος συνεπάγεται την οριστική ακύρωση όλου του περιεχομένου του και των απορροιών του μόνο μετά την πάροδο της από 5.2 προβλεπόμενης χρονικής περιόδου και μπορεί να επέλθει με τους κάτωθι τρόπους:

5.1.1. αυτοδικαίως, με την απώλεια της νομικής ή/και φορολογικής υπόστασης του συνεργάτη ή/και του πελάτη,

5.1.2. εκτάκτως, με ενυπόγραφη απόφαση και των δύο αντισυμβαλλομένων, παρέχοντας ειδοποίηση δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών ή/και

5.1.3. βιαίως, με την παραβίαση ενός ή/και περισσοτέρων εκ των ανώτερω όρων από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων και την επακόλουθη αξίωση αποζημιώσεων του θιγόμενου αντισυμβαλλομένου.

5.2. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λύσης του, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αμφότερων των αντισυμβαλλομένων (ιδίως της καταβολής των από 2.3, 3.5 και 4.5 οριζομένων και της περάτωσης ημιτελών έργων που έχουν αναληφθεί) εξακολουθούν να ισχύουν για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία:

5.2.1. απώλειας της νομικής ή/και φορολογικής υπόστασης του συνεργάτη ή/και του πελάτη,

5.2.2. λήξης της περιόδου ειδοποίησης σε περίπτωση υπογραφής κοινής απόφασης λύσης ή/και

5.2.3. διαπίστωσης της παραβίασης ενός ή/και περισσοτέρων εκ των ανώτερω όρων από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων και υποβολής της επακόλουθης αξίωσης αποζημιώσεων του θιγόμενου αντισυμβαλλομένου.

5.3. Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ως εκ τούτου αρμόδια για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών είναι τα Ελληνικά δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα, αφού προηγουμένως εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες συμβιβαστικής εξωδικαστικής λύσης των διαφορών των αντισυμβαλλομένων.

5.4. Με την αποδοχή του παρόντος, λύεται αυτομάτως οποιαδήποτε προγενέστερη συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

5.5. Οι αντισυμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρήσουν πλήρη εχεμύθεια ως προς τους όρους του παρόντος και να μην αποκαλύπτουν το περιεχόμενό του σε τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους, εξαιρουμένων των συνεργάτων ή/και των υπαλλήλων τους.

5.6. Οποιαδήποτε τροποποίηση όρου ή/και όρων του παρόντος, ιδίως των από 2.3 οριζομένων, οφείλει να συμφωνείται ενυπογράφως από αμφότερους τους συμβαλλόμενους, ήτοι με νέο έγγραφο, άλλως ουδεμία έννομη συνέπεια επιφέρει.

Ενότητα Β: Συνεργασία με Επισκέπτες

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Συνεργάτη έναντι Επισκεπτών

6.1. Ο συνεργάτης δικαιούται να ανανεώνει και να εμπλουτίζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με όποιο τρόπο και συχνότητα επιθυμεί, καθώς και να την θέσει εξ ολοκλήρου εκτός λειτουργίας, χωρίς να υποχρεούται σε γνωστοποιήσεις προς τους επισκέπτες.

6.2. Ο συνεργάτης δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν είναι έγκυρο, δεν συμβαδίζει με την τρέχουσα νομοθεσία και ενδεχομένως οδηγήσει σε ζημιές (χρηματικές ή άλλου είδους) του επισκέπτη. Ο συνεργάτης υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του υλικού που παρέχει, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή ενημέρωση του επισκέπτη.

6.3. Ρητά βεβαιούται πως στην παρούσα ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιούνται λογότυπα ή εμπορικές πληροφορίες τρίτων μερών χωρίς την πρότερη έγκρισή τους.

6.4. Ο συνεργάτης δικαιούται να συλλέγει με τεχνικά μέσα τοπικές πληροφορίες πλοήγησης (cookies). Ρητά βεβαιούται πως τα δεδομένα αυτά δεν θα εκχωρηθούν σε κανέναν τρίτο μη εξουσιοδοτημένο, πέραν των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών σε περίπτωση που τα αιτηθούν και των αυτοματοποιημένων υπηρεσιών διαφημίσεων (advertising partners). Βεβαιούται επίσης πως ο συνεργάτης δεν έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και πως στην περίπτωση που ο επισκέπτης αρνηθεί την συλλογή τους, δεν φέρει την ευθύνη διαγραφής τους, καθώς είναι τοπικά αποθηκευμένα στον εξοπλισμό του επισκέπτη. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο συνεργάτης σχετικά με τα δεδομένα αυτά.

6.5. Ο συνεργάτης δικαιούται να παραπέμπει τον επισκέπτη σε οποιονδήποτε τρίτο επαγγελματία ενδεχομένως μπορεί να καλύψει πληρέστερα τις ανάγκες του, χωρίς όμως να φέρει ευθύνη για την όποια συνεργασία προκύψει μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Επισκέπτη

7.1. Ο επισκέπτης υποχρεούται να κάνει ορθή χρήση της ιστοσελίδας, να μην προσπαθεί να την βλάψει τεχνικά με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να μην αναπαράγει το πνευματικό υλικό που εμπεριέχεται σε αυτήν, χωρίς να έχει την πρότερη έγκριση του συνεργάτη.

7.2. Ο επισκέπτης δικαιούται να αιτηθεί περισσότερων πληροφοριών από αυτών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα επικοινωνίας. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης υποβάλει αίτημα προσφοράς ή ερώτημα που απαιτεί ειδική διερεύνηση, θα ενημερωθεί από τον συνεργάτη για το σχετικό κόστος μέσω προσφοράς και εφόσον ο επισκέπτης απαντήσει θετικά στην προσφορά, εντάσσεται πλέον στα οριζόμενα της Ενότητας Α του παρόντος.

7.3. Ο επισκέπτης, με την είσοδό του και τη χρήση της ιστοσελίδας, συναινεί στη χρήση προσωρινών πληροφοριών πλοήγησης (cookies) από τον συνεργάτη. Ο επισκέπτης, εφοσόν διαφωνεί με τη χρήση και την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων αυτών, θα πρέπει να αποχωρεί άμεσα από την ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης δεν δικαιούται να εγείρει αξιώσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των cookies, εφόσον έχει προβεί σε οιασδήποτε μορφής χρήση της ιστοσελίδας.

Ενότητα Γ: Συνεργασία με Συνδρομητές

Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Συνεργάτη έναντι Συνδρομητών

8.1. Ο συνεργάτης δικαιούται να αποστέλλει κατά το δοκούν και με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις πληροφοριακά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletter). Τα μηνύματα αυτά μπορούν να έχουν ενημερωτικό, αλλά και εμπορικό χαρακτήρα, και να αποσκοπούν στην μετατροπή του συνδρομητή σε πελάτη κατά τα οριζόμενα στο παρόν.

8.2. Ο συνεργάτης δικαιούται να παύσει την αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτούνται γνωστοποιήσεις στους συνδρομητές.

8.3. Ο συνεργατής δηλώνει δια του παρόντος πως δεν θα αποστέλλει κανενός είδους βλαπτικό υλικό μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

8.4. Ο συνεργάτης δηλώνει πως τελεί σε συμφωνία με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας newsletter και πως τα δεδομένα αυτά δεν αναδιανέμονται ούτε κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο.

8.5. Ο συνεργάτης υποχρεούται να διαγράψει οποιοδήποτε δεδομένο και υλικό αφορά τους συνδρομητές, σε περίπτωση που αυτοί το αιτηθούν.

Άρθρο 9ο: Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Συνδρομητών

9.1. Κατά την εγγραφή τους στη λίστα ενημέρωσης, οι συνδρομητές δηλώνουν πως συναινούν στην αποθήκευση, επεξεργασία και εν γένει χρήση των προσωπικών τους δεδομένων (κατά βάση ηλεκτρονική διεύθυνση, ενδεχομένως και ονοματεπώνυμο) από τον συνεργάτη για τις ανάγκες της παροχής της υπηρεσίας του newsletter.

9.2. Οι συνδρομητές δικαιούνται να αιτηθούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας την διαγραφή όλου του ψηφιακού αρχείου που σχετίζεται με τη διεύθυνσή τους, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως αυτή τους η κίνηση τους διαγράφει αυτόματα από τη λίστα ενημέρωσης.

Ενότητα Δ: Συνεργασία με Προμηθευτές

Κατά την συνεργασία με οποιονδήποτε προμηθευτή, υπερισχύει σε κάθε περίπτωση το εκάστοτε συμφωνητικό που έχουν υπογράψει τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Ελλείψει συμφωνητικού ή σύμβασης με τον τύπο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, θέση συμφωνητικού θα επέχει η οποιαδήποτε προσφορά ή άλλο έντυπο έχει αποσταλεί στον συνεργάτη και βάσει του οποίου προχωρά η συνεργασία.


Παράρτημα Ι: Αποποίηση ευθύνης επί του περιεχόμενου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Ο συνεργάτης, ανεξάρτητα από τον λόγο, τον σκοπό και το περιεχόμενο, ενδέχεται να αποστέλλει προς οποιονδήποτε εκ των προαναφερθέντων (πελάτες, επισκέπτες, συνδρομητές, προμηθευτές) μηνύματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ασχέτως των παράλληλων συμφωνιών που ενδεχομένως ισχύουν ανά περίπτωση, ο συνεργάτης δια του παρόντος δηλώνει πως τόσο το μήνυμα, όσο και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έχει περιέλθει νομίμως στην κατοχή του, ενδέχεται να περιλαμβάνει εμπιστευτικές/απόρρητες πληροφορίες ή/και προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων και προορίζεται αποκλειστικά για τον εκάστοτε παραλήπτη του. Σε περίπτωση που περιέλθει σε οποιονδήποτε τρίτο (εκτός του προοριζόμενου παραλήπτη) από λάθος, τότε ο δεύτερος θα πρέπει να ενημερώσει τον συνεργάτη αναλόγως και στη συνέχεια να το διαγράφει άμεσα από το σύστημά του. Ρητά δηλώνεται πως η αντιγραφή, χρήση ή κοινοποίηση σε τρίτους μέρους ή ολόκληρου του μηνύματος χωρίς άδεια απαγορεύεται αυστηρά και πάντως ουδέν αποτέλεσμα μπορεί να επέλθει εκ της χρήσης του, εφόσον ο παραλήπτης είναι τρίτο πρόσωπο, άλλο από το αρχικώς προοριζόμενο.

Παράρτημα ΙΙ: Αργίες

Επίσημες αργίες

Ως επίσημες αργίες ορίζονται οι ημέρες του έτους κατά τις οποίες θα αναστέλλεται η παροχή όλων των υπηρεσιών και είναι οι κάτωθι:

 • 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά)
 • 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)
 • Καθαρά Δευτέρα
 • 25η Μαρτίου (Εθνική Εορτή)
 • Μεγάλη Παρασκευή
 • Δευτέρα του Πάσχα
 • 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά)
 • Αγίου Πνεύματος
 • 15η Αυγούστου (Δεκαπενταύγουστος)
 • 23 Αυγούστου (Παναγίας Φανερωμένης, τοπική εορτή)
 • 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)
 • 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)
 • 26η Δεκεμβρίου (Επομένη Χριστουγέννων)

Θέση επίσημης αργίας επέχουν επίσης τα Σάββατα και οι Κυριακές, καθώς και όποια άλλη ημέρα του έτους οριστεί ως επέχουσα θέση αργίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο ορισμού της.

Σχολικές αργίες

Ως σχολικές αργίες ορίζονται επιπλέον οι κάτωθι, κατά τις οποίες θα αναστέλλεται μόνο η παροχή των υπηρεσιών που σχετίζονται εν γένει με την εκπαίδευση:

  • η περίοδος από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 7η Ιανουαρίου, ως περίοδος διακοπών Χριστουγέννων
  • η περίοδος από την Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά, ως περίοδος διακοπών Πάσχα
  • η περίοδος από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου, ως περίοδος διακοπών καλοκαιριού
  • η 17η Νοεμβρίου (Επέτειος του Πολυτεχνείου) και η 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)

Το παρόν ενημερώθηκε τελευταία φόρα την 05/05/2022 και ισχύει μέχρι νεότερης ενημέρωσής του. Ο συνεργάτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το παρόν μονομερώς, χωρίς πρότερη ενημέρωση προς τους πελάτες, επισκέπτες και συνδρομητές.